Teaching

Autumn Trimester 2022/23 @ UCD Dublin

Winter Semester 2019/20 @ UdS Saarbrücken

Summer Semester 2019 @ UdS Saarbrücken

Winter Semester 2018/19 @ UdS Saarbrücken

Summer Semester 2018 @ UdS Saarbrücken

Summer Semester 2017 @ UdS Saarbrücken

2015/1 @ UFRGS Porto Alegre

2014/2 @ UFRGS Porto Alegre